Toegankelijkheid

Manueeltherapeutische behandelingen worden met of zonder verwijzing (DTF) van een arts of medisch specialist gegeven. DTF betekent Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie en bij wet is bepaald, dat u zonder verwijzing uw fysiotherapeut kunt consulteren.

Kwaliteit

Uw manueel therapeut staat geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De wet BIG regelt de registratie van erkende zorgverleners. Alleen wie in het register staat ingeschreven, mag een door de wet beschermd beroep uitoefenen. Manueel therapeut is zo’n beroep. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaars is daarmee voor iedereen herkenbaar. Daarnaast is uw manueel therapeut ook nog geregistreerd in het CKR (Centraal Kwaliteits- register) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). In het CKR van het KNGF zijn alleen fysiotherapeuten / manueel therapeuten opgenomen, die voldoen aan door het KNGF gestelde kwaliteitseisen, namelijk:

  • inschrijving in het BIG-register
  • deelname aan de KNGF klachtenregeling
  • deelname aan verplichte na- en bijscholing
  • werken conform de KNGF richtlijnen
  • voldoen aan de werkeis (minimaal 8 uren p/week gedurende 2 jaren)

Aanmelden

Op het moment dat u een afspraak heeft gemaakt in mijn praktijk is er juridisch gezien sprake van een behandelovereenkomst. Bij uw aanmelding worden er een aantal gegevens van u vastgelegd, welke nodig zijn voor mijn administratie. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat.

Als u de eerste keer bij mij komt met uw klacht, zal ik eerst wat behandeltijd aan onderzoek moeten besteden. Ik zal als het maar enigzins mogelijk is, tijdens het eerste consult ook een begin maken met de behandeling, zodat u al wat verlichting van uw klachten kunt ervaren. Bij uw eerste behandeling kan ik u vragen zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Ik ben verplicht om uw BSN (Burgerservicenummer) in onze administratie op te nemen.

Afmelden

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dat tenminste 24 uren van tevoren te melden. In de tijd die voor u gereserveerd was, kan dan een andere cliënt ingepland worden en de kosten van de behandeling worden dan ook niet in rekening gebracht. Ook buiten de reguliere openingstijden kunt u zich afmelden door een bericht in te spreken op ons antwoordapparaat. Nog beter is het om mij te mailen: secretariaat@saedtmanueletherapie.nl

Uw polisvoorwaarden

De laatste jaren is er m.b.t. de polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen zoveel veranderd, dat wij geen inzicht meer kunnen hebben en bieden in de details. Het is dus zaak (en zonder uitzondering uw eigen verantwoordelijkheid), dat u op de hoogte bent van uw eigen polisvoorwaarden. Hiervoor kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Ik heb ook geen contracten meer met zorgverzekeraars en dus kan ik u ook niet helpen met vragen inzake zorgverzekeringen.

Aan huis behandelen

Aan huis behandelingen worden door mijn praktijk alleen verstrekt binnen de gemeentegrenzen van de voormalige gemeente Ravenstein, t.w.: Demen, Dieden, Deursen, Dennenburg, Neerlangel, Neerloon, Herpen, Overlangel, Koolwijk en Keent. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken.

Privacy

Ik hanteer een privacyreglement ter waarborging van uw persoonlijke gegevens en hanteer hierbij de richtlijnen van de brancheorganisatie KNGF en de wet bescherming persoonsgegevens. Dit privacyreglement vindt u op onze website.

Als cliënt kunt u inzage krijgen in uw persoonlijke patiëntendossier, een afschrift hiervan krijgen, aangeven wanneer er wijzigingen in moeten worden doorgevoerd of verzoeken dat uw dossier vernietigd wordt. Mijn praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten, waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek kunt u gevraagd worden zich gedeeltelijk te ontkleden. De manueel therapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden. In de meeste gevallen zal ik uw huisarts verslag doen van de behandeling, nadat deze is afgesloten.

Ik werk intensief samen met een breed netwerk aan zorgverleners in de wijde omgeving. Voordat er iets over u en / of uw klachten met een andere zorgverlener wordt gecommuniceerd, zal ik altijd vooraf uw toestemming vragen en deze vastleggen in het dossier.

Rookbeleid

Roken is binnen het gezondheidscentrum niet toegestaan.

Veiligheid

Ik ben niet verantwoordelijk voor gevolgen van diefstal, beschadiging en verlies van eigendommen van onze bezoekers.

Huisdieren

Huisdieren zijn in het gezondheidscentrum niet toegestaan, tenzij deze dienen als begeleiding t.b.v. fysieke beperkingen (hulphond, slechtzienden).

Oefenzaal

  • U dient de oefenzaal te betreden met sportschoenen, die niet buiten zijn gedragen.
  • Na gebruik dient u alle gewichten etc. terug te hangen en de oefenzaal achter te laten in de staat waarin u deze aantrof.
  • Een ieder die in onze oefenzaal traint, dient de aanwijzingen van het (para) medisch personeel zonder uitstel op te volgen.
  • Individueel trainen tijdens de fysiofitness uren is niet toegestaan.

Deze uren zijn:

Maandag 18.00 tot 20.00 uur
Dinsdag 17.00 tot 18.00 uur
Woensdag 15.00 tot 15.30 uur en 18.00 tot 19.00 uur
Donderdag 9.30 tot 10.30 uur
Vrijdag 9.00 tot 11.00 uur

Respect

In onze praktijk spelen leeftijd, ras, religie, politieke overtuiging, maatschappelijke status en seksuele geaardheid geen rol. Wij hopen dat onze cliënten deze filosofie onderschrijven. Mocht dat niet zo zijn, dan staat het u natuurlijk vrij te kiezen voor een collega-praktijk.

Hygiëne

Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Voor reguliere behandelingen zorgen wij voor de handdoek / badlaken. Wanneer de oefenzaal wordt gebruikt tijdens de behandeling adviseren wij u sportkleding te dragen. Sportschoenen (of schone binnenschoenen) zijn verplicht. In de oefenzaal is het gebruik van een eigen handdoek verplicht, teneinde de apparatuur schoon te houden.

Klachtenregeling

Indien u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over de behandeling of de bejegening, dan staan wij open voor uw bezorgdheid. We zullen in overleg met u een passende oplossing zoeken. Vindt u dat uw probleem niet is of wordt opgelost, dan kunt u bij klachtencommissie van onze overkoepelende beroepsorganisatie, het KNGF, terecht.


Dit huishoudelijk reglement is gepubliceerd op mijn website www.saedtmanueletherapie.nl en hiermee komen voorgaande huishoudelijke reglementen te vervallen.

Ravenstein, December 2018