Privacy

Ik hanteer een privacyverklaring ter waarborging van uw persoonlijke gegevens en gebruik hierbij de richtlijnen van de brancheorganisatie KNGF, de WGBO (wet geneeskundige behandelovereenkomst) en de algemene verordening gegevensverwerking (AVG). Mijn privacyverklaring kunt u hier downloaden.

Als cliënt kunt u inzage krijgen in uw persoonlijke patiëntendossier, een afschrift hiervan krijgen, aangeven wanneer er wijzigingen in moeten worden doorgevoerd of verzoeken dat uw dossier vernietigd wordt. Bij inzage worden kosten in rekening gebracht. www.consumentenbond.nl/je-rechten-als-patient/medisch-dossier.

Mijn praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten, waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek kunt u gevraagd worden zich gedeeltelijk te ontkleden. U hoeft hieraan geen medewerking te verlenen.
De manueel therapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden. In de meeste gevallen zal ik na uw mondelinge toestemming, uw huisarts verslag doen van de behandeling, nadat deze is afgesloten of indien noodzakelijk tussentijds.

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de medisch behandeling in onze praktijk. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

Praktijknaam Praktijk Saedt Manuele Therapie
Adres Schaafdries 8
Postcode / woonplaats 5371 MZ RAVENSTEIN
Telefoonnummer 0486 413426
Functionaris gegevensbescherming Eric Saedt
E-mailadres secretariaat@saedtmanueletherapie.nl

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • het verwerken van uw intake voor, en bewaken van de voortgang van, een medisch behandeling,
  • het op uw verzoek verwerken van abonnementsgegevens in het kader van fitness en/of andere therapiesessies.
  • het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de behandeling.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vragen.

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.

Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.

Inzage in dossier U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
Rectificatie U heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te veranderen.
Vernietiging U heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op fysiotherapie@schaafdries.nl. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

Stuurt u ons dan een e-mail op e-mailadres secretariaat@saedtmanueletherapie.nl

Mocht dit noodzakelijk zijn kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.